ANBI-gegevens

1 Naam instelling

Vermeulen Brauckman Stichting

2 RSIN / KvK

RSIN/fiscaal nummer: 8120.12.495
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 41214391

3 Contactgegevens

Postbus 15
1000 AA  Amsterdam

E-mail: info@vermeulenbrauckman.nl

4 Doelstelling

De Vermeulen Brauckman Stichting heeft als doel: “Het bevorderen en financieel ondersteunen van initiatieven van personen en instellingen gericht op de ontsluiting van de Bijbel in het Nederlands taalgebied”. Zie ook de doelstelling op deze site.

5 Beleidsplan

De hoofdlijnen van het beleidsplan vindt u onderaan deze pagina, aangevuld met een verslag van werkzaamheden in 2020.

6 Samenstelling van het bestuur en beloningsbeleid

 • De heer drs. S. Akkerman
 • Mevrouw dr. D. Berendsen
 • De heer prof. dr. M.E. Brinkman (voorzitter)
 • De heer drs. B.A. Endedijk (secretaris/penningmeester)
 • De heer drs W. Kemp
 • Mevrouw D. Meyer
 • De heer drs. T. Mikkers (lid leescommissie)
 • De heer ir. D.E.J. Vermeulen
 • De heer dr. O.K. Zijlstra

De leden van het bestuur worden niet gehonoreerd; er is geen vacatiegeld; gemaakte reiskosten worden vergoed.

7 Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het subsidiëren van vernieuwende projecten die in overeenstemming zijn met de doelstelling. Zie ook onder projecten op deze site.

8 Financiële verantwoording

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Doelstelling
Het beleidsplan van de Vermeulen Brauckman Stichting (VBS) kan in feite in één zin worden samengevat: de stichting stelt zich tot taak de in de statuten genoemde doelstelling zo getrouw mogelijk vorm te geven. Die doelstelling luidt: Het bevorderen en financieel ondersteunen van initiatieven van personen en instellingen gericht op de ontsluiting van de Bijbel in het Nederlands taalgebied.

Vormgeving doelstelling
Daartoe ondersteunt de VBS projecten die de culturele invloed van de Bijbel versterken en de Bijbel ontsluiten voor een breed publiek. Het gaat met name om projecten waarin de Bijbel op creatieve, artistiek verantwoorde wijze naar voren komt en clichés over de Bijbel worden doorbroken.

Samenstelling bestuur
De VBS streeft ernaar in haar bestuur zowel expertise te hebben op bestuurlijk en financieel gebied als ook op het brede culturele gebied waarop de stichting zich begeeft: de wereld van het theater, de beeldende kunst, de muziek, de film, de fotografie, etc. Voor de beoordeling van de religieuze, respectievelijk bijbelse dimensie in al deze kunstuitingen is binnen het bestuur ook ruimschoots de nodige theologische expertise aanwezig.

Financiën
Door een zorgvuldig financieel beleid streeft de stichting ernaar het beginkapitaal zoveel mogelijk in stand te houden zonder dat streven in mindering te laten komen op de royale wijze waarop jaarlijks tientallen kunstuitingen worden gefinancierd. Het vermogen van de Stichting wordt beheerd in nauw overleg met de Rabobank. Uitgangspunt is behoud van het nominale vermogen (‘neutraal profiel’). Er wordt op basis van dit profiel een terughoudend beleggingsbeleid gevoerd.

Wervingsbeleid
Wat de te ondersteunen projecten betreft, voert de stichting zowel een passief als ook een actief wervingsbeleid. Zonder dat de stichting daartoe zelf ook maar enig beleid voert ‒ afgezien van haar presentatie op de eigen website ‒ weten jaarlijks tientallen instellingen en individuele kunstenaars de weg naar de stichting te vinden. Dat is de passieve kant van het stichtingsbeleid. De actieve kant bestaat uit het bewust contact zoeken met instellingen en individuele kunstenaars die geacht worden aan de doelstelling van de stichting te beantwoorden. Zij worden actief gestimuleerd een projectaanvraag in te dienen. De stichting is voornemens de komende jaren meer pro-actief te werk te gaan binnen de netwerken van de verschillende bestuursleden.

Werkwijze
De stichting vergadert driemaal per jaar en bespreekt dan de pre-adviezen die de leescommissie ten aanzien van de aanvragen heeft uitgebracht. De Vermeulen Brauckman Stichting ontvangt jaarlijks enkele tientallen aanvragen voor subsidie die alle zorgvuldig worden beoordeeld en in de vergaderingen van het bestuur worden besproken, waarna een beslissing wordt genomen.
Het gaat hier veelal om eenmalige ondersteuningen. Daarnaast zijn er projecten/musea die gedurende enkele achtereenvolgende jaren worden gesubsidieerd (Bijbels Museum, Theoloog des Vaderlands, literair tijdschrift Liter).

Verslag van de werkzaamheden in 2020

Samenstelling van het bestuur
In februari 2020 overleed Steven Schenk die als deskundige binnen de podiumwereld zitting had in het bestuur. Wij gedenken hem met veel respect en zijn hem buitengewoon erkentelijk voor de bijdrage die hij aan het werk van de stichting heeft geleverd.

Bestuursvergaderingen
Het bestuur van de Stichting heeft in 2020 vergaderd in februari, juni en november. Belangrijk agendapunt was steeds de beoordeling van de binnengekomen subsidie-aanvragen. Deze aanvragen worden door de leescommissie, bestaande uit enkele leden van het bestuur, voorbereid en in de voltallige vergadering besproken. In een aantal gevallen werd, alvorens definitief te beslissen, om nadere informatie verzocht waarna aanvullend overleg plaatsvond.
In 2020 werden ca 40 projectaanvragen beoordeeld. Hiervan werden er 15 toegewezen. In een drietal gevallen werd de beslissing uitgesteld omdat nadere informatieverstrekking nodig werd gevonden.
Er wordt naar gestreefd gerealiseerde projecten indien mogelijk te bezoeken. Ook in 2020 is dit gebeurd. Het bestuur wil dit contact met de aanvragende partijen de komende jaren verder versterken.

Theoloog des Vaderlands
De Vermeulen Brauckman Stichting is één van de partners in het jaarlijkse Theoloog des Vaderlands-project, waarbij we ons met name richten op de realisatie van door de gekozen Theoloog des Vaderlands voorgedragen project.

Bijbels Museum
2020 was het laatste jaar van de vijfjarige samenwerking met het Bijbels museum, waarin de realisatie van de kunstprijsvraag een belangrijke plaats innam.
Het bestuur beraadt zich op het vinden van een nieuwe partner voor een periode van vijf jaar.

Ontwikkeling van het vermogen
De baten uit het vermogen bedroegen in 2020 ca € 80.000. Er werd een bedrag van ruim € 50.000 aan bijdragen toegezegd. De overige kosten bedroegen ca € 11.000.
Het vermogensbeheerbeleid werd onveranderd voortgezet. Zie hiervoor verder de informatie bij het punt ‘Balans en staat van baten en lasten’.

Andere zaken

 • De website van de stichting die in 2019 geheel werd vernieuwd functioneert uitstekend. Potentiele subsidiënten weten hierdoor de weg naar de stichting steeds beter te vinden.
 • Door de coronapandemie was het niet steeds mogelijk fysiek te vergaderen. Tevens liep om dezelfde reden het aantal aanvragen in de tweede helft van 2020 zichtbaar terug.